Политика за поверителност и Общи условия

Основни положения относно обработката и защитата на Вашите данни (Декларация за поверителност)

„КАРТИННА“11 ЕООД, ЕИК 205661032, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. Шуматица 7 е дружество, което посредством платформа www.kartinna.art, e  администратор на лични данни, според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Картинна11” ЕООД влага всички необходими ресурси и прилага най-стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние следваме принципите за законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за нашите клиенти начин обработване на личните им данни.

Поради това, ние събираме и обработваме предоставените данни само с оглед на конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Внедрили сме системи и процеси, за да гарантираме, че данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани с и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали.Стремим се Вашите лични данни винаги да бъдат точни и в актуален вид, като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност във Вашите данни, за да я отстраним своевременно.

Уверяваме Ви, че сме внедрили системи, които да ни гарантират, че не съхраняваме данните Ви за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.

Също така, обръщаме внимание на възможността по всяко време и без да е необходимо да се обосновавате, да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и да ги изтрием, ако желаете, освен ако не са налице други законосъобразни основания да ги пазим. Тъй като за нас е приоритет обработването да се извърши по начин, който да гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, сме внедрили механизми за сигурност и ограничен достъп.

“КАРТИННА” ЕООД Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ И СПАЗВА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДР.).

ЛИЧНИ ДАННИ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данниса всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН (ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и др.

Обработванеозначава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства за събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ “КАРТИННА” ЕООД. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО.

Ние събираме данните Ви на доброволна основа, когато ни ги предоставите, с оглед на заявеното от Вас желание да сключите договор за предоставяните от нас услуги. След сключването на Договора, данните Ви ще бъдат обработвани в качеството Ви на страна по този договор и във връзка с изпълнението на нашите задължения по него. Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме съответното лице като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него. Трите имена, единният граждански номер и адресът на лицето са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай, че дадено лице откаже да ги предостави, “КАРТИННА” ЕООД, няма да може да сключи договор. За да можем да изпълняваме сключените договори, е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. В противен случай, ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти.

 • Обработваме лични данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове.
 • Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи.
 • Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство – в Р България то изисква да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включителнотази информация да се съхранява за определен срок, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение, съответната информация и документи, които съдържат лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.  

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

“Картинна 11” ЕООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

По силата на изключение и при наличието на законно основание, личните Ви данни могат да бъдат разкрити на трети лица по следния начин:

 • Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративната реорганизация или други промени в корпоративното управление.

На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена нужда или да ползват данните извън нашите инструкции, да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.

В случай на предаване на данни, “Картинна” ЕООД задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да Ви идентифицират като личност, да се свързват с Вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени. На трети страни или партньори ще бъде разрешено да получават само тази информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Освен това, те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката на „Каринна 11” ЕООД за поверителност, както и на приложимите закони за защита на данните.

Във връзка с горното, относно споделянето на Вашата информация, Ви информираме, че Вашите данни няма да бъдат прехвърляни и/ или да се обработват извън ЕС.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на държавни органи, само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ “Картинна 11” ЕООД

Ние ще запазим Вашите лични данни за толкова дълъг период от време, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити.

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация:

 • дали се съхраняват Вашите лични данни;
 • целите за които се обработват;
 • какви категории лични данни се обработват;
 • получателите, пред които са разкрити личните данни;
 • предвидения срок, за който ще се съхраняват;
 • съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.
 1. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

 1. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

 1. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/ съхраняването им.

След изтриването на Вашите лични данни, повече не е възможно предоставяне на информация за тях от наша страна.

 1. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи – например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и пр., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

 1. Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва, само ако това е технически осъществимо.

 1. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочите причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необохдимо за целите на наши легитимни интереси.

 1. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на данни, включително профилиране.

Към настоящия момент “Картинна 11” ЕООД не осъществява автоматизирано обработване на данни. Включително профилиране.

 1. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган – Комисията за защита на личните данни или Съда, ако считате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени.

Комисия за защита на личните данни:

гр. София, ПК 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2

Център за информация и контакти – тел.: 02/91 53 318

Електронна поща:kzld@cpdp.bg

Интернет страница:www.cpdp.bg

Вашето искане за ползване на Вашите права по отношениена предоставените лични данни или оттегляне на съгласията Ви, можете да ни изпратите на имейл: contact@kartinna.art

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез имейл contact@kartinna.art  съoбщените от Вас данни (Вашият имейл, Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се aнгажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез използване на интернет страницaтa www.kartinna.art , преди да извършите покупка на стока.
Страницата (интернет-магазинът) е собственост на Картинна 11 ЕООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.
„Картинна 11 ЕООД” е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205661032 , със седалище Град Самоков, п.к.2000, ул. Шумнатица 7

С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между доставчика –  Картинна 11 ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.

САЙТЪТ предоставя възможност за покупка –  бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.

В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.
Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.
Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.

II. Авторски права
Съдържанието в САЙТА – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на Картинна 11 ЕООД и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Картинна 11 ЕООД .. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

III. Стоки
САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн покупка на стоки, посочени в него. САЙТЪТ предоставя богат избор на стоки .
Възможно е да съществуват известни разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните (реални) цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя не е умишлено създадена, а е изцяло в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство. По същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката.
Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси.
Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

IV. Конфиденциалност
Картинна 11 ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Доставчикът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.Доставчикът може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготви вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на  САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на “бисквитки” от наша страна, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Картинна 11 ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. Ограничаване на отговорността
Картинна 11 ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. 

VI. Условия за сключване на договор – регистрация
За да пазарувате от САЙТА се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите нови картини и продукти. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.
САЙТЪТ Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.
Доставчикът е регистрирано лице по смисъла на Закона за защита на личните данни, което гарантира, че предоставените лични данни при сключване на договора няма да бъдат използвани за цели, различни от целта на предоставянето им.
За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва:
Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на САЙТА. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.
Преди извършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

VII. Сключване и изпълнение на договора
С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa www.kartinna.art се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.
Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „„Съгласен съм с Общите условия”.
Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона “Поръчай”. На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:
Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;
Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);
Изберете начин на плащане;
След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката и ние ще се свържем с Вас за потвърждение.

С натискане на бутон, указващ изрично „ПОКУПКА”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.
Връщането на съобщение от доставчика, потвърждаващо приетата заявка за покупка има само информативен характер.
ВНИМАНИЕ! Ако не е върнато съобщение от доставчика, потвърждаващо извършената покупка, това означава, че поръчката не е стигнала до него и не е приета за изпълнение.В този случай се изисква да се свържете с администраторите на САЙТА, чрез имейл или телефон, посочени в КОНТАКТИ.
Поръчки се обработват от екипа на САЙТА в работни дните (от понеделник до петък)  от 9:00 ч. до 18:00 ч. Всички поръчки, подадени извън този период се обработват на следващия работен ден.
След обработване, проверка и одобрение на направената заявка ще получите ново съобщение, което ще потвърди наличността на Вашата поръчка в и готовността за експедиция.
Поръчки заявени и приети до 18:00 ч. се обработват до 18:00 часа на следващия работен ден.

Изпълнението на поръчката (договора) се извършва в рамките на следващите три работни дни след получаване от потребителя на съобщението за потвърждаване на наличността и готовността за експедиция. Изпълнението се извършва, както е указано в раздел „ДОСТАВКА” от настоящите общи условия, но не по-късно от 30 дни от неговото сключване.

За поръчки в Пловдив, може да заявите взимане на поръчката от адреса на Галерията/Магазин „K.ART.INNA“ , Пловдив, Капана, улица Криволак 7

Доставката на територията на България се извършва чрез куриерска фирма СПИДИ (Speedy) или Еконт (Ekont)

Изпращането на поръчка отнема от 2 до 3 работни дни.

Населени места, които са със специален режим на доставка от СПИДИ или ЕКОНТ са в отклонение от горепосочените условия. Същите могат да бъде видени на официалния сайт на куриерската фирма.

Стойността на доставката не е включена в цената на стоката. Същата се начислява допълнително към сумата на покупката.

Стойността на доставката на територията на България е в размер на 5  -7 (пет- седем)  лева с ДДС.

Потребителят получава SMS в деня на доставката, в който е упомената товарителницата и сумата, която трябва да заплати. За Ваше удобство и за максимална коректност всяка поръчка пристига с опция “Преглед и тест”, без значение на каква стойност и от колко артикула се състои тя. Стойността на поръчката се заплаща на куриера в брой или с банкова карта при получаване на пратката – наложен платеж (Пощенски паричен превод).  В случай, че куриерът не открие лицето за доставка на посочения адрес, се свързва с него на посочения телефон, за да бъдат уточнени нов ден и час за доставка. В случай, че куриерът не успее да се свърже с лицето за доставка, фирма Спиди или Еконт ще съхрани пратката в най-близкия до адреса за доставка офис на куриерската фирма. 

Потребителят има право да върне или замени (за размер) всяка закупена посредством www.kartinna.art стока, в рамките на 14 дни от датата на доставка. Потребителят не е длъжен да посочва причини за това. 

Върнатата стока, трябва да е съхранявана внимателно, да е с ненарушени етикеция, качество и оригинална опаковка, и без следи от носене (ползване).

При замяна, новия размер на артикула се изпраща на клиента след като вече закупения бъде върнат.

В случай на отказ от договора  (окончателно върнат артикул) , търговецът възстановява на клиента заплатената от него сума по банков път или чрез наложен платеж в 14-дневен срок от получаването на върнатия артикул, на посочения от търговеца адрес (виж по-долу).